Side Access Purifier (SAP)

Air Purification Equipment
  • Side Access Purifier (SAP)
  • Liên hệ
  • 3044
  • Single & Double Wall Constructions/Công trình tường đơn & đôi
  • Space Saving Side Access Design/Thiết kế truy cập bên tiết kiệm không gian
  • Customized Design to suit both Commercial & Industrial Requirements/Thiết kế tùy chỉnh để phù hợp với cả Yêu cầu thương mại và công nghiệp
  • Available with all types of granular media/Có sẵn với tất cả các loại phương tiện dạng hạt
  • Recommended for Low PPM to PPB levels of contaminants/Được đề xuất cho mức độ chất gây ô nhiễm từ PPM đến PPB thấp