KHÁCH SẠN L’VENIR QUY NHƠN

Hạng mục cung cấp: Heatpump Climaveneta, miệng gió ADF, bồn nước Potaglas, Cách nhiệt Trocellen.